साधारण सदस्यता

Personal Details / व्यक्तिगत विवरण

Full Name / पूरा नाम *
Father's Name / पिता का नाम*
Date of Birth / जन्मतिथि*
Email Address / ईमेल एड्रेस
Phone Number / मोबाइल नंबर*
Country / देश
State / राज्य*
District / जिला*
Permanent Address / स्थाई पता *
PIN Code / पिन कोड *
ID Proof Type / आईडी प्रूफ*
ID Proof Number / आईडी प्रूफ नंबर *
Select Photo / पासपोर्ट फोटो चुने *
Select ID Proof / आईडी प्रूफ चुने *